Journée eduSphere : 49) Vum Pabeier an déi digital Welt: Erstellung an Asaz vun digitalen Medien am inklusiven Unterrecht (après-midi) (Code : D6-b-70/49)

Présentation
Modalités pratiques, périodes et lieux