Journée eduSphere : 26) Vum Pabeier an déi digital Welt: Erstellung an Asaz vun digitalen Medien am inklusiven Unterrecht (matin) (Code : D6-b-70/26)

Présentation
Modalités pratiques, périodes et lieux