Léieren duerch Engagement (LdE): Schaffe mat der neier Materialbox – Esou kombinéieren ech Projetsaarbecht mat engem Engagement fir d'Schüler/-innen!

(Code : B2-g-62-ES-LTB)

Présentation
Modalités pratiques, périodes et lieux